FIND A CHURCH

The Methodist Connexional Office is located at:

Weteriana House
50 Langdons Road
Papanui
Christchurch 8053

Postal address
:

PO Box 931, Christchurch 8140

T. (03) 366 6049   I. 0800 266 639

Please phone our main line (as above) and at the prompt either dial '0' to speak to Reception or enter an extension number. FOR A LIST OF EXTENSIONS CLICK HERE

Email the Webmaster
Email the Connexional Office

Ko e Faka'ehi'ehi mo e Kumi Tokoni meihe ACC

Na'e tataki 'ehe Palesiteni 'o e Potungaue 'a Fafine Tonga 'o e Siasi Metotisi Seini Filial mo e Kulupu Kakai Fefine meihe Vahenga Ngaue Metotisi Tonga 'o 'Aokalani-Manukau 'a e ngaahi Faiva, Maau, Hiva mo e Lea meihe ngaahi matakali Pasifiki kehekehe he po Tokonaki 3 'o Me' 'i he SenitdTesltra-Clear'iManukau, taia nefakatefua ai ha kakai nai toko toluafe.

Youth from Vahefonua Tonga's Ellerslie Congregation performed at Mana Moana Pasifica to promote injury prevention.

'Oku 'iai 'a e kulupu Pasifiki kehekehe 'e 7 'oku aleapau mo e Potungaue Accident Compensation Corporation (ACC) ke talafi 'a e fekau 'o e lelei ke Faka'ehi'ehi mei he Lavea *i ha Fakatu'utamaki pea mo e Kole Tokoni Huhu'i ki he ACC 'oka hoko ha lavea. Na'e pehe 'e Seini ko honau fatongia ke fakaa'u 'a e fekau mahu'inga 'a e ACC ki he Siasi 'e 17 'o e Vahfinga Ngaue Aokalani-Manukau, pea a'u mai ki he kongaloto 'o Mee kuo nau fakakakato mo'enau Kutupu Fafine 'aia 'oku kau kiai ha kakai fefine 'e toko 14 ha Polokalama mo e Siasi 'e 14 'o e 17 fakakatoa. Na'e pehee *ehe fefine fale'i miitia meihe ACC ko Leanne-Duncan, ko e taha 'eni 'o'enau feinga ke a'u ki he kakai Pasifikii 'a e ngaaue 'oku nau faii he kuo nau fakamo'oni'i 'oku tokolahi 'aupito 'a e kakai Tonga iamo e kakai Pasifiki 'oku 'ikai ten au 'ilo 'enautolu 'a e tokoni 'e ala ma'u meihe ACC.

Ko e polokalama ni na'e kamata ia 'i Fepueli 'o e ta'u ni pea 'e fakakakafo honau fatongia ki he katoa 'o e ngaahi siasii 'i he mahina ni 'aia 'oku ngata kiai 'a e aleapau mo felotolotoi mo e Potungaue ACC. Ne monu'ia 'a e Vahefonua Tonga 'i Ma'asi 'i he'enau 'inasi he ngaahi Hiva, Lea, Maau mo e Faiva 'a Seini mo e kau fafine ni.

'Oku fakahoko he Letio Niu Fm he po Pulelulu kotoa he 9.30pm ha polokalama fakamatala 'a Neomai Maka mo ha faka'eke'eke 'e Lavoni Matoto 'o kau ki he Polokalama Faka'ehi'ehi mo Tokoni Huhu'i ko 'eni 'a e ACC. Ko kimoutolu te mou fie lau he 'initanetii pea mou siu ki he www.acc.govt.nz pe telefoni 0800 844 657 pe ko e Va'a ki he Injury Prevention Unit (04) 918 7700 pe ko e ngaahi fika 'e lau atu 'e Neomai Maka he polokalama letio Nui FM.

www.acc.govt.nz