Dominion Road Tongan Methodist Church

426 Dominion Road, Mt Eden, Auckland.

Phone: 64 9 630 1248, Facsimile: 64 9 570 7916

email: tonganmethodist.dominionroad@gmail.com

Parish Superintendent: Rev Taufa Filiai Office Ph 09 638 6493 Fax: 09 638 9651

Parish Stewards :

Siale Sipa Ph 09 815 1332 mob: 0272 722 099 svsipa@xtra.co.nz

Fifita Filipe 0272 077 825 ffilpe@gmail.com

Secretary:

Edwin Talakai Ph 09 570 7164 Fax: 09 570 7916 mob: 0274 998 067 talakai@xtra.co.nz

Feleti Vaitohi 0273 796 614 svaitohi@xtra.co.nz

***********************************************************

Polokalama ki he Uike 15 Ma'asi 2009

Ko e Polokalama ki he Uike Hoko Mai

 1. Sapate: Hili e Malanga. Polokalama Akolotu Tataki Kaluseti Kakai Fefine
 2. Efiafi 7.00pm Akohiva Kakai Tangata
 3. Pakipaki
 4. Monite: ‘Aho ‘o e Famili
 5. Tusite: 7:00pm Akohiva Talsiti
 6. Pulelulu: 7:00pm Failotu: ‘Ilaisaane Katoa
 7. Malanga: Salesi Hafoka
 8. Lotu Hufia
 9. Tu’apulelulu 7:30pm Kalasi’aho
 10. Falaite: ‘Aukai
 11. 7.00pm Talavou & Finemui
 12. Polokalama Kakai Fefine
 13. Tokonaki: ‘Evangelio
 14. 7:00pm Akohiva Talasiti
 15. Sapate: 7:00am Failotu: Mafile’o Kilisimasi
 16. 11.00am Lautohi FakaSapate
 17. 1:00pm Malanga: Finau Halaleva
 18. Akolotu: Ako Tohitapu—Finau Halaleva
 19. 7.00pm Pakipaki

**************************************

Kataki e kau taki Potungue ke ‘omai ho’omou polokalama & fanongonongo

kimu’a he efiafi Tokonaki ki he email svsipa@xtra.co.nz & talakai@xtra.co.nz. Kau ai heni e polokalama Malanga ki he Sapate.

***********************************